Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013

Ιατρικά πιστοποιητικά

Ιατρικά πιστοποιητικά και ιατρικές γνωματεύσεις
1. Τα ιατρικά πιστοποιητικά και οι ιατρικές γνωματεύσεις,
καθώς και οι ιατρικές συνταγές που εκδίδονται κατά τους
νόμιμους τύπους, έχουν το ίδιο κύρος και την ίδια νομική
ισχύ ως προς τις νόμιμες χρήσεις και ενώπιον όλων των
αρχών και υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το αν εκδίδονται
από ιατρούς που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή ιδιώτες
ιατρούς. Σε κάθε περίπτωση, τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά
και οι εκδιδόμενες γνωματεύσεις αφορούν αποκλειστικά
στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας κάθε ιατρού.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου