Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013

Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας.

2. Ο ιατρός τηρεί τον όρκο του Ιπποκράτη, ασκεί το
έργο του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και πρέπει,
κατά την άσκηση του επαγγέλματός του, να αποφεύγει
κάθε πράξη ή παράλειψη η οποία μπορεί να βλάψει την
τιμή και την αξιοπρέπεια του ιατρού και να κλονίσει την
πίστη του κοινού προς το ιατρικό επάγγελμα. Οφείλει,
επίσης, να διατηρεί σε υψηλό επίπεδο την επαγγελματική
του συμπεριφορά, ώστε να καταξιώνεται στη συνείδηση
του κοινωνικού συνόλου και να προάγει το κύρος και την
αξιοπιστία του ιατρικού σώματος. Ο ιατρός πρέπει να επι−
δεικνύει τη συμπεριφορά αυτή όχι μόνον κατά την άσκηση
του επαγγέλματός του, αλλά και στο πλαίσιο της γενι−
κότερης κοινωνικής έκφανσης της προσωπικότητάς του.
3. Το ιατρικό λειτούργημα ασκείται σύμφωνα με τους
γενικά αποδεκτούς και ισχύοντες κανόνες της ιατρικής
επιστήμης. Διέπεται από απόλυτο σεβασμό στην ανθρώ−
πινη ζωή και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και απευθύνεται
σε όλους τους ανθρώπους χωρίς διάκριση φύλου, φυλής,
θρησκείας, εθνικότητας, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατο−
λισμού, κοινωνικής θέσης ή πολιτικής ιδεολογίας.
4. Ο ιατρός σέβεται την ανθρώπινη ζωή ακόμη και κάτω
από απειλή και δεν χρησιμοποιεί τις γνώσεις του ενάντια
στις αρχές του ανθρωπισμού. Δεν συντρέχει ούτε παρέχει
υποστήριξη σε βασανιστήρια ή άλλες μορφές εξευτελι−
στικής και απάνθρωπης συμπεριφοράς, οποιαδήποτε και
αν είναι η πράξη για την οποία κατηγορείται ή θεωρείται
ένοχο ή ύποπτο το θύμα αυτών των διαδικασιών, σε καιρό
ειρήνης ή πολέμου
elinyae.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου