Τρίτη, 20 Αυγούστου 2013

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

2. Ο ιατρός τηρεί τον όρκο του Ιπποκράτη, ασκεί το
έργο του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και πρέπει,
κατά την άσκηση του επαγγέλματός του, να αποφεύγει
κάθε πράξη ή παράλειψη η οποία μπορεί να βλάψει την
τιμή και την αξιοπρέπεια του ιατρού και να κλονίσει την
πίστη του κοινού προς το ιατρικό επάγγελμα. Οφείλει,
επίσης, να διατηρεί σε υψηλό επίπεδο την επαγγελματική
του συμπεριφορά, ώστε να καταξιώνεται στη συνείδηση
του κοινωνικού συνόλου και να προάγει το κύρος και την
αξιοπιστία του ιατρικού σώματος. Ο ιατρός πρέπει να επι−
δεικνύει τη συμπεριφορά αυτή όχι μόνον κατά την άσκηση
του επαγγέλματός του, αλλά και στο πλαίσιο της γενι−
κότερης κοινωνικής έκφανσης της προσωπικότητάς του.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου