Τρίτη, 20 Αυγούστου 2013

ΚΩΔΙΚΑς ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑς

Άρθρο 11
Υποχρέωση ενημέρωσης
1. Ο ιατρός έχει καθήκον αληθείας προς τον ασθενή.
Οφείλει να ενημερώνει πλήρως και κατανοητά τον ασθενή
για την πραγματική κατάσταση της υγείας του, το περιε−
χόμενο και τα αποτελέσματα της προτεινόμενης ιατρικής
πράξης, τις συνέπειες και τους ενδεχόμενους κινδύνους ή
επιπλοκές από την εκτέλεσή της, τις εναλλακτικές προ−
τάσεις, καθώς και για τον πιθανό χρόνο αποκατάστασης,
έτσι ώστε ο ασθενής να μπορεί να σχηματίζει πλήρη
εικόνα των ιατρικών, κοινωνικών και οικονομικών παραγό−
ντων και συνεπειών της κατάστασής του και να προχωρεί,
ανάλογα, στη λήψη αποφάσεων.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου